Bouda pro psa od Boudy Praha

Obchodní podmínky a Reklamace

 

Všeobecné dodací podmínky:

Realizací objednávky u www.boudypraha.cz provozovatel Martin Held, Nad brůdkem 86, Praha 5 Třebonice. dále v textu jen "Prodávající/Dodavatel" - kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními a záručními podmínkami.

Ke každému zboží zakoupenému v www.boudypraha.cz je přiložen prodejní doklad, který je zároveň dodacím a záručním listem.

Údaje na prodejním dokladu si kupující ve vlastním zájmu ihned pečlivě zkontroluje. Jakékoliv reklamace zboží, které nesouhlasí s údaji na prodejním dokladu, nebude později vyřízena. Pokud kupující objeví rozdíl mezi prodejním dokladem (fakturou) a dodaným zbožím, neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, kontaktuje prodávajícího. Nesrovnalost bude prověřena a případné nedostatky odstraněny. Po uplynutí 2 denní lhůty nemusí být vždy reklamované rozdíly uznány.

Cena zboží:

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www..boudypraha.cz), nebo individuálně dohodou (telefonicky, e-mailem). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit.

Platební podmínky:

Kupující při objednání zboží určuje jeden z uvedených způsobů úhrady objednaného zboží.
a) v hotovosti při převzetí zboží

b) převodem z účtu (číslo účtu uvedeno v objednávce)

c) dobírkou ( platba dopravci)

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury.

Objednávka zboží:

V objednávce je nutno uvést přesné označení zboží, množství zboží. Uvádějte na objednávkách jméno a sídlo kupujícího, telefonní číslo, popř. IČO a DIČ. Objednávky se přijímají e-mailem a telefonicky. Při příjmu objednávky vystaví prodávající Potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Potvrzení objednávky je provedeno e-mailem nebo telefonicky.

 

Přeprava a odběr zboží:

Prodávající zajistí dopravu zboží na adresu určenou kupujícím. Prodávající nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží). Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující - spotřebitel má ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením všech základních identifikačních náležitostí (identifikace kupujícího, číslo provedené obchodní transakce prodávajícího a číslo prodejního dokladu prodávajícího). Provozovatel internetového obchodu e-shop.boudypraha.cz je oprávněn požadovat vrácení prodaného zboží, které by mělo být nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebení. Prodávající je povinen vrátit kupní cenu, nejpozději do 14-ti pracovních dnů na zákazníkem určený účet.

Pokud je vráceno zboží poškozené nebo použité může prodávající vrácené zboží odmítnout.

Vrácení peněz při odstoupení od smlouvy:
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Podle přání kupujícího mu budou peníze vráceny poštovní poukázkou nebo na bankovní účet

Ochrana osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou využity pouze k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může písemně prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího.

Závěrečná ustanovení:

Objednávky, které jsou kupujícím odeslány na e-shop.boudypraha.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou využity pouze k uskutečnění plnění vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může písemně prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího.

Závěrečná ustanovení:

Objednávky, které jsou kupujícím odeslány na e-shop.boudypraha.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících

 

Reklamace zboží:

Při dodržení reklamačních podmínek prodávající zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma.

Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit zboží a kontaktovat prodejce.

Uplatnit reklamaci lze písemnou formou. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, nebylo-li sjednáno jinak.

Zboží zaslané k reklamaci bude přijato k reklamaci: 
- s přiloženým originálem prodejního dokladu a písemným popisem závady 
- zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní
- zboží nesmí být kupujícím mechanicky poškozeno. Zásah kupujícího do reklamovaného zboží je nepřípustné a může na ně být pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci! 
- prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží kupujícímu předáno opravené, nebo nové zpět 
- při předání nekompletní zboží, si prodávající vyhrazuje prodloužit dobu reklamačního řízení o dobu prodlení kupujícího
V případě, že zboží nebude dodáno k reklamaci se všemi výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpečí prodloužení reklamačního řízení. Pokud bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady s vyřízením reklamace kupující.

Záruka a omezení odpovědnosti za prodávané zboží:

Na veškeré zboží, prodávané v obchodě www.boudypraha.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na závady: 
- způsobené neoprávněným zásahem do zařízení 
- v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou 
- živelnými pohromami nebo vyšší mocí, zejména vichřicí ( vítr o rychlosti vyšší než 75km/hod)
- nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci zboží 
- neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením

Vrácení peněz při uznání reklamace:
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od uznání reklamace. Podle přání kupujícího mu budou peníze vráceny v hotovosti na adrese provozovatele,  poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet

 

 

 

© 2014 Boudy Praha Všechna práva vyhrazena

Rocco